Update Flash Player
Jord

Ländernas relationer

Allmänt

Meridan består för närvarande av 12 länder. Det politiska klimatet i Meridan är allting annat än lugnt för närvarande. Trots att det inte förekommit något krig länderna emellan under de senaste 100 åren så har blodiga inbördeskrig utkämpats och det är inte en eller två gånger som någon skymf eller gränsöverskridning har varit nära att leda till krig. För stunden råder det således ställvis en väldigt skör fred mellan vissa länder, medan det å andra sidan råder betydligt bättre relationer mellan andra.

Denna text är till för att ge en snabb överblick över det politiska läget mellan de olika länderna i Meridan och ifall det finns konflikter, vad dessa kan bero på. Texten kommer i huvudsak att fokusera på länderna Totía, Sotóre, Darioc, Wor'issa, Sínas och Vashye. Ifall spelarna vill ha mera information kring de olika ländernas relationer så skall man kontakta spelledningen.

 

Totía

Totía gränsar till Sotóre och Darioc. Totía är ett kallt och kargt land i norr som väldigt långt lever på gruvdrift, skinn och läder produkter samt fiske.

Förhållandena till grannlandet Sotóre har under långa tider varit allting annat än vänliga. Flera mindre krig har utkämpats under de gångna århundradena. De huvudsakliga konflikterna har gält bergsområden som varit gynnsamma för gruvdrift. Trots att länderna i många år haft fred, om än en skör sådan, så har nu gamla groll vaknat till liv igen och många befarar att det snart kommer att dra ihop sig till krig igen.

Relationerna till Darioc har länge varit fredliga och många i Totía sympatiserade med Darioc för så många hundra år sedan när Darioc kämpade för sin självständighet. Vissa skulle dock mena att Totía är aningen avundsjuka på de goda fiskevatten som Darioc lyckades lägga sina händer på i och med sin självständighet. Såvitt man vet är relationerna mellan länderna i dagens läge goda.

 

Sotóre

Sotóre gränsar till Tótia, Nóma, Wor'issa och Bel. Sotóre är likt Tótia ett kallt och kargt land som lever av gruvdrift, skinn och läder produkter samt en mindre del fiske.

Förhållandena till grannlandet Totía har under långa tider varit allting annat än vänliga. Flera mindre krig har utkämpats under de gångna århundradena. De huvudsakliga konflikterna har gällt bergsområden som varit gynnsamma för gruvdrift. Trots att länderna i många år haft fred, så anser Sotóre att Totía endast försöker provocera dem till handling. Även om många i landet har denna syn så betyder det inte att de inte skulle försvara sitt hemland ifall att det är hotat.

Sotóre har fredliga relationer med sina övriga grannländer sedan många år tillbaka. Relationerna till Nóma och Bel är ytterst vänliga och det finns många ingiften mellan de olika adelshusen länderna emellan.

Trots att Sotóre har en stabil fred med Wor'issa så har läget inte alltid varit det. För drygt 130 år sedan utkämpades ett väldigt blodigt krig länderna emellan om ett landområde som visade sig ha synnerligen rika mängder silvertillgångar. Till slut var det Sotóre som segrade och lyckades ta den mark som en gång varit Wor'issas. Ser man på en karta i dagens läge så förklarar det den spets som finns i Sotóres sydvästra del av landet. I dagens läge är ländernas relationer vad man kunde kalla "vänligt neutrala".

 

Nóma

Nóma gränsas till Sotóre och Bel. Nóma lever till stor del av fiske och skeppsbygge kring de sydligare delarna av landets östra kust.

Nóma har väldigt fredliga relationer med sina grannländer och det är flera hundra år sedan det senast har utkämpats ett krig med någon av grannländerna. Nóma för även ett aktivt handelsutbyte med Engor. Ländernas relationer är väldigt goda i dagens läge.

 

Darioc

Darioc gränsas till Totía i norr, Wor'issa till öster och till Sínas i söder. Till väster har landet havet. Lander lever till stor del av fiske, gruvdrift och hantverksprodukter.

Förhållande till Totía har under den senaste tiden blivit åtstramade. Det har kommit in rapporter om att Totías arméer har börjat mobiliseras mot Dariocs norra gräns. Ingen vet ännu exakt varför Totía efter många års fred plötsligt bestämt sig för att börja uppträda aggressivt.

Den fred som man länge har haft med Wor'issa håller nu på att brytas till en följd av senaste tidens politiska mordhärva på landets blivande drottning. Inte nog med det, men nu har även rykten om att prinsen skulle vara försvunnen eller mördad börjat cirkulera omkring. Läget är minst sagt spänt länder emellan och många mindre byar vid den östra gränsen har tömts på folk.

För att göra det politiska läget ännu värre så har kungen av Sínas, Seral Sinassi sagt i samband med sin kröning att Darioc ska återtas, men hittills har inga antydningar om en invasion kommit. Mindre gränskonflikter är vanliga, men hittills har inget krig ännu brutit ut.

 

Wor'issa

Wor'issa gränsas till norr av Sotóre, till väster av Darioc, till öster av Bel och till söder av Vashýe. Landet lever till stor del av klädtillverkning, speciellt varor av bomull och lin, men även mindre gruvdrift och tack vare sin bördiga jord även av spannmål som exporteras till de norra länderna.

Wor'issa har i många solvarv haft en stabil fred med sina grannländer, men under den senaste tiden har saker blivit spändare, speciellt med Darioc, efter att den blivande drottningen mördats i samband med en festlighet. Hittills har endast en massa anklagelser och hot utfärdats från Wor'issas håll men läget är onekligen spänt länderna emellan.

Med Vashýe har landet länge stått på god fot, men av någon orsak har Vashýe under de senare solvarven dragit sig allt mera och mera tillbaka från sina göromål med landet. Det har också blossat upp en del gränsdispyter, men ingenting som ännu lett till ett fullskaligt krig.

Ännu idag har landet goda relationer med Sotóre och Bel och det ser inte ut som att någonting skulle hota den fred som finns länderna emellan för närvarande.

 

Bel

Bel gränsas i nordväst till Sotóre, i nordost till Nóma, i väster till Wor'issa och i söder till Engor. Landet lever till en stor del av fisk och sin båttillverkning. Även tillverkning och färgning av tyger hämtar in en del inkomster till landet.

Landet är ett av de mest fredliga i hela Meridan och invånarna av Bel är ingenting om inte hövliga och vänliga. Deras relationer till de andra länderna är endast fredliga och det är många solvarv sedan det ens talats om krig i landet.

 

Sínas

Sínas gränsas i norr till Darioc och i öst till Vashýe. Landet lever till stor del av handel och sjöfart, samt en del fisk och spannmål. Sínas är också känt för sina dyrbara kläder som också exporteras över en stor del av Meridan.

Sínas och Darioc har i flera hundra solvarv haft varierande mängder av mindre dispyter och före det en lång rad av krig där Darioc till slut vann sin självständighet. Konflikterna har dock aldrig upphört och på den senaste tiden har gamla groll vaknat till liv igen. Den nuvarande kungen, Séral Sínassi har som mål att Darioc åter en gång ska bli en del av Sínas.

Även med sitt östra grannland Vashýe har Sínas haft många gränsdispyter under den senaste tiden. Vashýe som länge varit ett fredligt land har börjat uppträda mera och mera aggressivt mot Sínas.

 

Vashýe

Vashýe gränsas i norr till Wor'issa, i väster till Sínas, i öst till Engor och i söder till Ritos. Landet lever till stor del av sina förnäma och snabba hästar, vilka exporteras runtom Meridan, men även av en del gruvdrift och export av olika sädesslag, majs och ris.

Vashýe och Wor'issa har landet länge stått på god fot, men adeln och kungafamiljen har under de senare solvarven dragit sig allt mera och mera tillbaka från sina göromål med sitt norra grannland. Det har också blossat upp en del gränsdispyter, men ingenting som ännu ledt till ett fullskaligt krig.

Även med sitt västra grannland Sínas har det förekommit en hel del häftiga gränsdispyter. Vashýe som länge varit ett fredligt land har börjat betee sig mera och mera aggresivt mot Sínas. Många skulle gärna se att Vashýe skulle växa och även få tillgång till egna hamnar för att underlätta handeln.

Med Engor och Ritos har Vashýe än så länge lyckats behålla goda relationer och en stabil fred råder länderna emellan.

 

Engor

Engor gränsas till Bel, Vashýe, Ritos och Régal. Landet är till stor del öken och savann marker, men kusten är grön och frodig. Landet lever främst av fiske, sjöfart och handel med dyrbarare tyger och ädelstenar.

Trots att landet har goda relationer med samtliga av sina grannländer så är Engor mitt uppe i ett fruktansvärt inbördeskrig. Landets regering har nyligen störtats och man försöker nu få fram en ny regent för landet, vilket har visat sig vara svårare och blodigare än någon hade kunnat förvänta sig.

 

Ritos

Ritos gränsas i norr till Vashýe, i öst till Engor och i söder till Régal. Landet lever till en stor del av export av exotiska frukter och päls av besynnerliga djur till de omkringliggande länderna.

Ritos har goda relationer till sina grannländer för närvarande och det är över 100 solvarv sedan landet senast varit i krig.

 

Regal

Regal gränsas i nordväst till Ritos, i nordost till Engor och i söder till Itok. Landet har goda mineraltillgångar och det finns rikligt med skog i landets södra delar. Sjöfart, gruvdrift och skogsbruk är det som landet till stor del lever av.

Regal är Meridans största land, vilket också har ledt till en hel del problem under solvarvens lopp. Det är sällan en lugn stund i Regal och landet härjas ofta av inbördeskrig. Detta har bland annat lett till det att Itok, som är Meridans nyaste land, lyckats frigöra sig från den tyranni som många påstår att Regals styre är. Regal har ännu inte gjort någonting åt Itok, eftersom många andra liknande krig håller på att utkämpas över en stor del av Regal.

Trots sina interna konflikter så bibehåller Regal en väldigt strikt och höviskt bild utåt och detta gör att landet är på fredlig fot med sina övriga grannländer i norr.

 

Itok

Itok gränsas i norr till Regal. Landet är till stor del bergslandskap och skog, men landet har även en hel del hamnar. De exporterar främst trävaror, mineraler och en liten del ädelmetaller och ädelstenar till andra länder runtom Meridan.

Landet har endast existerat i lite mera än 10 solvarv, men de är i konstant stridsberedskap och det har förekommit många gränskonflikter som gränsat till krig med Regal. Dock har ett fullskaligt krig hittills lyckats undvikas.

Vind