Update Flash Player
Jord

Regler

Allmänt

1§ Tillämpliga regler

Det levande rollspelet ”Lågornas Dans” är en privat tillställning på vilken Finlands lag tillämpas.

I och med anmälningen till lajvet förbinder sig spelaren att följa och godtaga reglerna i detta regelverk. Utöver regelverket uppmanas spelaren att göra gott bruk av sunt bondförnuft och naturvett.

2§ Spelledare

Spelledarna (Kevin Smulter, Carl Tengman) har högsta bestämmanderätt kring allt som har med lajvet att göra. Spelledarnas ord är lag.

3§ Brott mot regler

Vid regelbrott skall en spelledare i första hand på klart och tydligt sätt uppmana den regelbrytande spelaren att rätta sig enligt spelreglerna och de givna anvisningarna.

Om en spelledare säger åt en spelare att sluta bryta mot reglerna och detta inte hjälper, skall spelledaren varna spelaren att om denna inte rättar sitt beteende kan det resultera i att spelaren kastas ut från lajvet. Om spelaren ändå inte lyssnar, skall spelledaren varna en andra gång.

Har dessa två varningar inte lett till rättelse, har spelledaren i samspråkande med varandra rätt att förvisa spelaren från lajvet med omedelbar verkan. En förvisad spelare har inte rätt att återfå deltagaravgiften.

Om en spelare har gjort sig skyldig till väsentligt brott mot finsk lag, är spelledarna skyldiga att göra en polisanmälan.

4§ Säkerhetsord och respekt

Spelarnas säkerhet kommer alltid före lajvets bästa. Om en verklig nödsituation, skada, fara eller ett avbrott förorsakat av utomstående faktorer uppstår, skall spelarna ropa ”HOLD” och visa höjd knuten näve. Alla medspelare slutar då lajva och upprepar HOLD-ropet och -tecknet tills det nått alla i närheten. Därefter utreds situationen med spelarnas medverkan och hjälp ges åt alla behövliga. Situationen ”HOLD” gäller tills en spelledare meddelar att situationen är förbi och lajvet kan återupptas.

Om spelaren tycker att en situation i lajvet blir så intensiv, skrämmande eller obehaglig att det känns olustigt, kan spelaren använda säkerhetsordet ”ELORIA”. Medspelarna skall då genast backa undan och ge spelaren tillräckligt med andrum. Lajvet avbryts dock inte på grund av detta.

Spelarna skall ha respekt och ansvar för varandra även om deras rollkaraktärer inte har det. Spelarna skall anpassa sitt rollspelande enligt vad de tror att medspelarna klarar av och minnas att rollspelande bygger på ömsesidigt förtroende (se i synnerhet 17§).

5§ Skadegörelse

En spelare får aldrig med flit eller genom grov oförsiktighet förstöra någon annans egendom, vare sig det är frågan om natur, fasta byggnader eller lös egendom såsom tillhörigheter, kläder och personlig rekvisita. För förstörd egendom blir spelaren personligen ersättningsskyldig gentemot den förstörda egendomens ägare.

6§ Spelområde

Spelområdet delas in i IN och OFF-områden.

På IN-området är allt IN-lajv under hela spelets gång. Detta innebär att alla spelare skall gestalta sina roller utan avbrott, samt att all utrustning skall upprätthålla den synliga illusionen.

OFF-området är ett av spelledningen på förhand avgränsat område där inget spelande skall förekomma. OFF-områdets syfte är att fungera som spelledarcentral, förvaringsplats för sådana personliga tillhörigheter som spelaren inte kunnat lämna utanför spelplatsen samt som område dit spelaren kan söka sig för att tillfälligt gå ur spel. Spelarna uppmanas att uppsöka OFF-området endast om ett verkligt behov till det uppstår.

Att använda OFF-området eller spelområdets yttre gränser som tillflyktsort från IN-lajvomständigheter beaktas som regelbrott.

Vid lägren på IN-området finns en kista med nödutrustning. Kistan är märkta med en OFF-runa (se 13§) och är följdaktligen inte i spel.

7§ Mobiltelefoner

Mobiltelefoner får inte störa spelet och skall förvaras på OFF-området i avstängt eller ljudlöst läge med vibrationerna av.

8§ Rusmedel och tobak

Lajvet är drogfritt. Således är bruket av riktig alkohol och droger förbjudet. Om en spelare blir påkommen med sådant på lajvet, förvisas spelaren omedelbart från lajvet.

Rökning eller annat bruk av nikotinprodukter är förbjudet på IN-området, men är tillåtet på avsedd plats på OFF-området. Rökning av nikotinfria substitut till tobak är tillåtet IN-lajv, förutsatt att varning för skogsbrand inte råder på området.

9§ Eld och matlagning

Eld får endast uppgöras i för det avsedda eldstad.

Eld får aldrig lämnas obevakad och en hink med vatten skall alltid finnas i eldens omedelbara närhet. Spelarna skall visa försiktighet i sina göromål i närheten av eld. Om varning för skogsbrand råder på området är det förbjudet att uppgöra öppen eld.

Spelarna som ansvarar för matlagningen skall ges möjlighet att tillreda maten oberoende av lajvet i övrigt. Andra spelare får under inga omständigheter sabotera, förhindra eller förstöra andra spelares matlagning och färdigställda mat.

Tillverkande och användning av facklor är förbjudet på grund av brandrisken.

10§ Djur

Djur är inte tillåtna på detta lajv.

11§ Latrin

Latrinområden är OFF-lajv. Spelarna bör beakta varandras ostördhet vid besök till denna plats. Att uppehålla sig på latrinområden av IN-lajv orsak beaktas som regelbrott.

12§ Oavbrutet lajvande

Under lajvet beaktas ingen tältfrid eller nattfrid. Det betyder att spelare som tar igen sig eller sover i tält fortfarande är i spel dygnet runt. Det betyder också att rollrekvisita som förvaras i tält kan och får stjälas IN-lajv. Nattetid skall spelarna visa försiktighet i sina göromål eftersom det är större risk att skada sig i mörkret.

Spelspecifikt

13§ OFF-tecken och OFF-meddelanden

Om en spelare av någon anledning måste gå ur roll och göra eller säga någonting som inte hör till lajvet, så signalerar spelaren detta genom att hålla sin knutna näve ovanför sitt huvud. Detta kallas att göra OFF-tecknet. Det innebär att spelaren är OFF-lajv och skall ignoreras av andra spelare. Missbruk av OFF-tecknet är ett regelbrott.

Personliga tillhörigheter som en spelare tar med in på spelområdet skall förvaras i en tygpåse eller annan IN-lajv-lämplig behållare, och den skall märkas med OFF-runan. Undantaget till denna regel är glasögon, som får användas IN-lajv och skall ignoreras i spel. En OFF-påse får inte användas för att gömma IN-lajv-föremål. Det är förbjudet att stjäla och öppna andra spelares OFF-påsar.

OFF-runan ser ut som bokstaven V inuti en cirkel.

OFF-runan kan också användas på ett meddelande för att förmedla IN-lajv-spelinformation till en spelare. Spelaren skall då i spelet reagera på meddelandet såsom det var absolut sanning. Meddelandet består av OFF-runan och en kort text som beskriver händelsen eller omständigheten och villkoren för dess effekt IN-lajv. En spelare som får ett OFF-meddelande bör alltid stanna upp och bekanta sig med vad det står på det.

14§ Veritas

Ordet VERITAS (latin för ”sanning”) är ett muntligt OFF-tecken som används för att överföra tydliga muntliga OFF-budskap från en spelare eller spelledare till en eller flera andra spelare. När ordet uttalas skall spelet tillfälligt stanna upp och motspelarna skall lyssna på vad som sägs därefter. Det som sägs efter ordet VERITAS skall i spelet ses som absolut sanning och rollspelas i enlighet med detta. Om flera spelare använder VERITAS, skall den som först yttrade ordet spela ut sin VERITAS först. Därefter kan nästa VERITAS spelas ut osv. Vissa VERITAS-budskap är dock sådana att de motverkar eller påverkar tidigare VERITAS.

Budskap genom VERITAS kan endast användas i den utsträckning och på det sätt som spelaren blivit instruerad i sin rollbeskrivning eller muntligen instruerats av spelledarna. Motspelarna har rätt att lita på att alla VERITAS-budskap är fullständigt riktiga. Vid oklarheter kan motspelarna dock be spelaren att upprepa VERITAS-budskapet eller uppsöka en spelledare.

Missbruk av VERITAS beaktas som grovt regelbrott.

15§ Brygder

Med ”brygder” menas gifter, droger, motgifter, helande brygder och annat i vätskeform som kan förekomma under spelet. Brygder består av karamellfärgat vatten i små flaskor. Alla brygder medföljs av ett OFF-meddelande, på vilket brygdens verkan är beskriven. Brygdens verkan tar effekt när spelaren som druckit brygden gjorts medveten om OFF-meddelandets innehåll. En spelare som förgiftat eller drogat en annan spelare kan antingen själv ge OFF-meddelandet till den förgiftade/drogade spelaren, eller be en medspelare eller en spelledare att ge OFF-meddelandet vidare. Utan OFF-meddelandet på flaskan är brygden verkningslös.

Alla brygder kommer att fås från spelledarcentralen före eller under spelet. Endast spelare vars roller har förmågan att framställa brygder kan framställa brygder IN-lajv under spelets gång. Andra spelare måste köpa eller stjäla brygder ifall de inte haft brygder från spelets början.

16§ Stöld

Allt som finns i spel får stjälas, förutom OFF-påsar, sådant som finns inuti OFF-påsar, samt rekvisita och resurser som är viktig för att en spelare skall kunna fortsätta spela sin rollkaraktär. Till sådan rekvisita och resurser räknas spelares personliga kläder, rustningsdelar samt mat- och dryckeskärl.

Skulle icke-tillåtet stöldgods av misstag ändå komma i en spelares besittning, skall detta återlämnas till den rättmätiga ägaren. Om denna inte är känd skall sakerna föras till spelledarcentralen.

Den som har stulit någonting av en annan har ansvar för det som stulits. Alla stulna föremål ska lämnas tillbaka efter lajvet och om det stulna föremålet försvunnit eller gått sönder under tiden det har varit stulet så skall den som stulit det ersätta ägaren.

17§ Sex och sexuellt våld

Huvudregeln för simulerad sex under lajvet är ”Ars'Amani-metoden”. Enligt denna metod simuleras samlag uteslutande genom massage av axlar och armar. Metoden ger bra möjlighet att spela på akten om man så vill, genom att variera massagens intensitet och därtill föra passande ljud, allt för att det ska låta som om det utövas älskog. Inga privata kroppsdelar får röras och spelarna ska vara lyhörda för varandras intimitetsgränser.

Andra tekniker godkänns såvida de involverade spelarna båda accepterar detta, och intimitetsgränserna respekteras, samt att inga intima kroppsdelar berörs.

Spelare skall speciellt ge akt på möjlig närvaro av minderåriga medspelare.

Om en spelare känner sig obekväm med situationen används säkerhetsordet ”ELORIA”.

Simulerat fysiskt sexuellt våld, d.v.s. våldtäkt, är strängt förbjudet på lajvet. IN-lajv sex skall alltid ske med alla involverades samtycke.

Verbala sexuella kommentarer får inte användas upprepat i trakasserande mening. Om någon karaktär gör återkommande verbala sexuella påhopp på en annan karaktär kan det här nämligen ge upphov till negativa känslor hos den som gestaltar den utsatta karaktären. Respektera andra spelares okränkbarhet.

Om en spelare känner sig verbalt trakasserad bör säkerhetsordet ”ELORIA” användas och den som fällt kommentarerna omedelbart sluta och avstå från fortsatta kommentarer. Vid behov involveras spelledningen för att se till att denna regel följs.

18§ Strid

I strid kommer spelarnas säkerhet alltid först.

Strid delas in i obeväpnad och beväpnad strid.

1. Slagsmål. Inga verkliga slag, sparkar, knäanden eller annat tillfogande av verklig skada till en medspelare får förekomma. En spelare får heller inte orsaka verklig smärta eller strypa andningsvägarna eller blodtillförseln för en annan spelare. Spelarna skall vara lyhörda för varandras gränser och med övertydliga gester markera sina rörelser så att motståndarna kan reagera på dem. En strid håller på tills den ena spelarens rollkaraktär antingen segrar eller ger sig, eller tills striden avslutas som oavgjord eller annars avbryts. Slagsmål leder inte till förlorade hälsonivåer (se 20§), utan endast till skrapsår, blåmärken och möjligen förlorande av medvetandet.

2. Beväpnad strid. Strid med vapen skall ske kontrollerat. Alla träffar är likvärdiga och därför bör hårda slag undvikas. Träffar skall vara ordentligt markerade. Snuddar, duttar och klädträffar ignoreras. En träff tillfogar en skada och skadan skall rollspelas. Spelarna skall slåss på ett trovärdigt sätt. En strid håller på tills den ena spelarens rollkaraktär är döende och således inte kan strida vidare, eller tills den ena spelarens rollkaraktär ger sig, eller tills striden avslutas som avgjord eller annars avbryts.

Strid som avviker från beskrivningen ovan anses som regelbrott.

Snittning är förbjudet på lajvet.

Att ignorera träffar räknas som regelbrott.

19§ Vapenanvändning

Endast vapen som på förhand blivit godkända och kontrollerade av spelledningen får användas under lajvet. Ett vapen som blivit skadat får inte längre användas.

Spelarna skall alltid utöva full kontroll över sina vapen och inte svinga dem i blindo.

Spelarna skall inte strida nära eld.

Spelarna skall rollspela vapenanvändningen enligt den skicklighet som spelarens rollkaraktär kan antas ha med vapnet.

Attacker där man sticker med vapnets spets får endast utföras med knivar och dolkar som saknar stomme, samt med spjut. Spjut får inte användas för svepande attacker och de får inte heller kastas. Bakre handen skall hållas vid spjutets bakre vaddering för att undvika att skada spelare som kan befinna sig bakom spjutbäraren. Det är inte tillåtet att ”plantera” spjutet genom att sätta ner bakänden i marken och hålla emot med foten så att spjutet inte kan rubbas.

Sköldar får endast användas defensivt, samt för att buffa undan motståndaren. Sköldar får inte användas genom att slå eller knuffa med sköldkanten.

Bågskyttar som använder pil och båge skall sikta på bålet på motståndaren.

20§ Rollkaraktärs hälsa

Kroppen delas in i zoner av tre slag: förbjudna slagszoner, kritiska slagzoner och extremiteter.

1. De förbjudna slagzonerna består av huvud, hals, nacke, genitalier och kvinnobröst. Träffar mot dessa områden ger ingen skada. En spelare som med flit eller av oförsiktighet träffar dessa områden kommer att varnas.

2. De kritiska slagzonerna består av sidorna (från armhålan ner till höftbenet), ryggen, magen och bröstkorgen, dvs. bålen i sin helhet. Träff med vapen mot dessa zoner medför kritisk skada.

3. Extremiteterna utgörs av armarna och benen.

- Första träffen mot en extremitet innebär att extremiteten skadas med ett köttsår och inte kan användas till fullo därefter.
- Den andra träffen mot samma extremitet innebär att extremiteten blir obrukbar. Den andra träffen räknas dessutom som en kritisk skada.
- Den tredje träffen mot samma extremitet innebär att extremiteten blir avhuggen. Detta räknas också som en kritisk skada. En spelare vars arm blivit avhuggen lägger sin arm antingen bakom ryggen (underarmen mot korsryggen) eller på bröstet för att symbolisera att armen är borta. Efter detta räknas spelarens arm som en del av bröstkorgen, så om den i fortsättningen blir träffad räknas träffen som en kritisk skada mot bröstkorgen. Ett avhugget ben innebär att man faller ner på marken och inte kan röra sig annat än krälande. Om det ben som blivit avhugget i fortsättningen blir träffat räknas träffen överhuvudtaget inte. Avhuggna extremiteter räknas i strid som avhuggna vid sina fästen, dvs. en arm vid axeln och ett ben strax under ljumsken, men utanför strid kan man rollspela att extremiteten huggits av vid ett annat ställe.

En rollkaraktär som får en kritisk skada förlorar en hälsonivå.

Rollbeskrivningen bestämmer maxantalet hälsonivåer som rollkaraktären har. En rollkaraktär som gått ner på den lägsta hälsonivån (dvs. noll) anses vara döende. En sådan rollkaraktär kan inte delta i strid eller röra sig längre än några meter på egen hand. Rollkaraktären kan aldrig förlora sin sista hälsonivå genom annat än dödsstöt (se 25§) eller genom att spelaren på eget initiativ anser det för gott att låta sin rollkaraktär avlida.

En rollkaraktär kan återfå förlorade hälsonivåer genom att läkas eller helas av annan rollkaraktär som har dessa förmågor.

1. Naturlig läkning. Naturlig läkning innebär att fältskären eller en annan medicinskt kunnig rollkaraktär syr ihop och bandagerar sår, spjälar brutna ben och utför andra dylika åtgärder på den skadade rollkaraktären. Den skadade lämnas sedan att vila och läka av sig själv. Genom naturlig läkning återfår den skadade rollkaraktären en hälsonivå per 8 timmar vila.

2. Helande. Helande sker genom magi, brygder eller övernaturliga egenskaper. Effekten av helande är att rollkaraktären omedelbart återfår alla eller vissa av de förlorade hälsonivåerna och eventuella extremiteter som satts ur spel blir åter fungerande.
All skada skall rollspelas enligt bästa förmåga och enligt skadans natur. Spelarna påminns om att en rollkaraktärs blodförlust lätt kan leda till dess medvetslöshet. En döende rollkaraktär som blivit synligt förbunden är inte längre döende, men fortfarande försatt ur stridbart skick tills en hälsonivå kan återfås.

21§ Rustning

Godkänd rustning, rustningsdel eller motsvarande skydd ger spelaren rätten att ignorera den första träffen mot den skyddade kroppsdelen. Rustningen måste bäras för att ge regelenlig fördel och skyddar endast där den täcker spelarens kropp.

Fullplåtsrustningar tillåts under lajvet.

En rustning som fått en träff på en viss zon skyddar inte längre den zonen innan den blivit reparerad IN-lajv av en rollkaraktär som har förmågan och verktygen till detta.

En fullplåtsrustning som fått två träffar på en viss zon skyddar inte längre den zonen innan den blivit reparerad IN-lajv av en rollkaraktär som har förmågan och verktygen till detta.

22§ Fångenskap

I spelet kan en spelare bli tagen till fånga och bindas eller spärras in i fångenskap. En spelare som tar en medspelare till fånge ansvarar för att medspelaren inte skadas, har tillgång till förnödenheter och skydd, samt möjlighet att rollspela mot andra spelare. Fången återgäldar detta genom att medverka till fångenskapen och avhålla sig från att fly om flykten inte kan motiveras genom en godtagbar IN-lajvig omständighet.

Fångenskap delas in i att vara bunden, inspärrad och tillfångatagen:

1. Bindande. Ingen spelare får bindas mot sin vilja. En spelare som inte vill bli bunden skall dock medverka till sin fångenskap på annat sätt. När en spelare binds, skall den som binder ge akt på att binda tillräckligt löst för att blodflödet inte skall stoppas. Om en bunden fånge transporteras, skall händerna vara bundna framför magen för att undvika olyckor i ojämn terräng.

2. Inspärrning. Inspärrning i slutet utrymme skall göras med särskilt beaktande av medspelarens möjligheter till skugga, regnskydd, skydd mot insekter, mat och vatten, tillträde till latrin, samt möjlighet att rollspela mot andra spelare. Ingen spelare får spärras in mot sin vilja. En spelare som inte vill bli inspärrad skall dock medverka till sin fångenskap på annat sätt.

3. Tillfångatagen. En spelare som motsätter sig bindande och inspärrning måste acceptera tillfångatagande. Att fly från tillfångatagande utan att ha blivit fritagen betraktas som dåligt rollspelande och regelbrott.

23§ Slå ner annan

En spelare slår lätt med svärdsknoppen eller flatsidan av sitt latexvapen mellan skulderbladen på offret och uttalar ”VERITAS: Du är nedslagen”. I spel motsvaras detta av ett mycket hårt slag mot huvudet. Rollkaraktären som blir nerslagen faller medvetslös ner och förblir medvetslös i ungefär 10 minuter, eller tills en annan spelare väcker upp denna. En rollkaraktär som blivit nedslagen kan inte minnas vad som hänt just innan denna blev nedslagen och naturligtvis inte heller medan denna var medvetslös. Händelsen resulterar i att rollkaraktären får en rejäl bula i bakhuvudet och är illamående under den efterföljande timmen.

En spelare kan även slå ner en annan med föremål som inte är tillverkade av latex, ifall dessa är tunga nog för ändamålet men ändå inte tyngre än 5 kg och saknar vassa kanter eller hörn som kan äventyra hälsan. Tillvägagångssättet är då att spelaren tar föremålet i ena handen och sedan använder sin andra hand för att lätt markera träff mellan skulderbladen på motspelaren.

Att slå ner någon bör alltid ske bakifrån.

Hjälm skyddar mot att bli nerslagen.

24§ Liggande roll

Om en spelare hittas orörligt liggande på marken, skall spelarens hälsa först kontrolleras genom ”VERITAS: Är du skadad?” Kommer det inget svar är det antagligen frågan om en riktig nödsituation. Om den liggande spelaren däremot är i spel, skall den liggande berätta vilka synliga skador rollkaraktären har.

Ifall marken är blöt eller annars olämplig att ligga på, kan spelaren istället sitta på huk med huvudet hängande. Detta motsvarar liggande rollkaraktär.

Det är tillåtet för en medvetslös liggande rollkaraktär att flytta sig så pass mycket att den lättare kan hittas av andra spelare, så till vida att ingen annan i lajvet bevittnar rörelsen.

25§ Dödsstöt

Endast rollkaraktärer som är döende, dvs. nere på den lägsta hälsonivån (med andra ord hälsonivån är noll, se 20§), kan dödas med lajvvapen genom dödsstöt. Dödsstöten rollspelas så att de inblandade spelarna vet om den döende rollkaraktären önskar dö eller inte. Dödsstöten utförs så att spelaren teatraliskt markerar en träff mot en kritisk zon och låter den döende rollkaraktären därefter spela ut sin dödsscen. I spel är förklaringen att ett viktigt organ skadas (huvud, hjärta, lungor eller inälvor) eller att en stor pulsåder öppnas och den döende förblöder i snabb takt.

En rollkaraktär som utdelats en dödsstöt och inte genast räddas av magi eller motsvarande, kommer att dö.

Missbruk av dödsstöt anses som regelbrott.

26§ Ny rollkaraktär

Skulle spelarens rollkaraktär dö i spel, eller av annan skälig orsak permanent avlägsna sig ur spelet, har spelaren rätt att söka sig till spelledarcentralen på OFF-området för att få en ny rollkaraktär, förutsatt att det finns tillräcklig med speltid kvar. Detta är upp till spelledningen att avgöra.

En spelare som får en ny rollkaraktär skall i mån av möjlighet byta kläder och utrustas med ny rekvisita. När den nya rollkaraktären kommer i spel skall spelaren bära en vit huvudbindel med en ”+”-runa i pannan, så att medspelarna ser att det är frågan om en ny rollkaraktär. Bindeln skall hållas på under den första timmen den nya rollkaraktären är i spel. När timmen passerat tas bindeln av.

27§ Osynlighet

Osynlighet är en förmåga som skall signaleras till andra spelare genom följande handtecken: den osynliga håller sina armar ovanför sitt huvud såsom ett "tak", dvs. som ett uppochnedvänt V. I detta tillstånd går det inte att se den osynliga personen, varför denna bör ignoreras som om hen inte alls var där. Flera osynliga spelare kan inte se varandra heller. Vid behov kan den osynliga spelaren också uppmärksamma medspelare om att hen är osynlig genom VERITAS (se 14§), men handtecknet skall oberoende alltid användas.

Vind